محصولات

فروش ویژه

فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده آبی GLACIER 240

۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده آبی GLACIER 240 EVO

۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده آبی GLACIER 360

۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده آبی GLACIER 360 EVO

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

GP350A-ECO Rev3.1

۷۶۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

منبع تغذیه (پاور)

GP350A-ECO Rev3.1

۷۶۵,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

کیس

فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !
فروش ویژه !

خنک کننده

فروش ویژه !
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده آبی GLACIER 240

۲,۲۳۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده آبی GLACIER 240 EVO

۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده آبی GLACIER 360

۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه !

سیستم‌های خنک‌کننده

خنک کننده آبی GLACIER 360 EVO

۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان

کیبورد و ماوس